Privatejet kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse i transformerstationer

Privatejet kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse i transformerstationer

Nærværende bilag er et tillæg til gældende tilslutningsbestemmelser, Fællesregulativet og anden gældende el-lovgivning, som præciserer netselskabets retningslinjer i de tilfælde, hvor Anlgægsejer har fået tilladelse til at opsætte privatejet Effektafbryder i netselskabets transformerstation.

Indledning

Maksimalafbryder er den almindeligt anvendte danske betegnelse for effektafbrydere for lavspænding. 

Effektafbrydere er en aktiv kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse, som i tilfælde af fejl begrænser strømmen til eltavlen ved at afbryde net-forsyningen således, at det foranliggende forsyningsnet ikke blive påvirket af fejlen i det private net.

Eftersyn og Vedligeholdelse

Det er vigtigt at pointere, at effektafbryderen er privatejet og skal efterses og vedligeholdes af anlægsejeren. Eftersyn og vedligeholdelse af effektafbryderen skal altid være jf. fabrikantens anvisninger og jf. gældende lovgivning.

Når en maksimalafbryder har været monteret i flere år som kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse i en eltavle, er det uvist om de tekniske data, der fra starten ligger til grund for anlæggets drift, stadig er til stede.

Intervaller for brydereftersyn kan afhænge af flere ting. Ud over tidsfaktoren er det vigtigt at vurdere miljøet, den er placeret i, og hvilke elektriske enheder den forsyner

Med den rette vedligeholdelse opnår man en længere levetid på sine effektafbrydere. Det er der god økonomi i, men der er endnu flere penge at hente på en sikker elforsyning. Konsekvenserne af et uheld, hvor en eltavle er spændingsløs i flere dage, kan være meget alvorlige for anlægsejeren.

Ansvar

Bliver transformerstationen, de tekniske installationer eller omkringliggende bygninger og miljø beskadiget ved fejl i og omkring effektafbryderen, er anlægsejer erstatningsansvarlig, medmindre kunden sandsynliggør, at der ikke er udvist forsømmelse fra anlægsejers side. Derfor anbefales det at anlægsejer lader effektafbryderen være omfattet af El-skadedækning med kasko- og brandforsikring.

Betaling

Anlgægsejer betaler på nuværende tidspunkt ikke årlig leje til Netselskabet for tilladelsen til at have effektafbryderen placeret i netselskabets transformerstation.

Skal transformerstationen ombygges, uanset formål, forpligter anlgægsejer sig til at betale de faktiske udgifter, som er direkte forbundet og foranlediget af effektafbryderens placering i stationen.

Opsigelse

Netselskabet kan med 6 måneders varsel kræve at effektafbryderen flyttes til anlægsejers eltavle. Dette praktiseres evt. hvis transformerstationen nedlægges, flyttes, udbygges eller på anden vis, hvor der ikke længere er plads til effektbryderen i transformerstationens lavspændingsfelt. 

Har du spørgsmål?

Vi er her for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Vi vil have danmarks mest tilfredse kunder.

Vi bestræber os på at yde dig den bedst mulige kundeservice og forventer at vende tillbage til dig inden for max 2 arbejds dage.