Sikkerhedsanvisning for arbejde I nærheden af elforsyningsanlæg

Sikkerhedsanvisning for arbejde I nærheden af elforsyningsanlæg

NOE NET A/S opfordre alle, der arbejder i jorden eller i nærheden af synlige elforsyningsanlæg til, at indhente Lednings-Ejer-Oplysninger via LER www.ler.dk idet andre ledningsejere end NOE NET A/S kan have andre forsyningsanlæg i området.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

For alt arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg gælder følgende:

  • Ved planlægning, instruktion og udførsel skal der udvises omtanke og omhu for at undgå fare for personer og gods.
  • Ethvert elforsyningsanlæg skal betegnes som spændingsførende, medmindre personer fra NOE NET A/S har erklæret det spændingsløst.
  • Har man fået anvisninger fra NOE NET A/S, skal disse nøje følges.

LEDNINGSDYBDE

Kabler ligger normalt i en dybde fra 0,4 m til 1,3 m, men da der efterfølgende kan være foretaget terrænændringer, kan der ikke påregnes risikofri gravedybde, ligesom det heller ikke kan påregnes, at kablerne ligger i en lige linje mellem punkt A og B.

RESPEKTAFSTANDE

Inden gravearbejde påbegyndes, skal det afklares, om der findes elforsyningsanlæg indenfor arbejdsområdet. Kabler findes med forsigtighed ved håndgravede prøvehuller, evt. kan der med stor forsigtighed graves med en minigraver. Prøvehuller graves kun ned til dækbånd/fliser. Personer, der arbejder i nærheden af elforsyningsanlæg, skal være bekendt med stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5A for arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg. Der henvises generelt til pjecen “Pas på ledningerne og livet”.
Ved arbejde indenfor respektafstanden (1 m på hver side af kabel tracé) skal der graves/arbejdes med forsigtighed, således at skader på elforsyningsanlægget undgås. Der kan evt. afskærmes med en træplade. Ved styrede underboringer er respektafstanden også 1 m for langsgående eller krydsende boringer. For at finde den korrekte dybde/ placering på kabler og rør skal der graves prøvehuller.
Ved opgravning på tværs af kabel tracé, i ca. 1 meters bredde afbrydes kablet ikke og det tilstræbes, at kablet ikke blotlægges, men at hule under kablet.
Kablerne skal sikres mod mekaniske skader og jordskred. Kablerne må ikke hænge og “svæve” i luften, men sikres ved ophængning.

Jernbånds armerede kabler (APB) skal understøttes af et bræt opbundet med snor, eller brede stropper (10cm), som placeres med 0,5 – 1 meters mellemrum, før jorden under kablet fjernes. Se bilag på sidste side.
Plast isolerede kabler sikres ved ophængning med snor eller stropper, som placeres med 1 -2 meters mellemrum. Se bilag på sidste side.
Generel vejledning omkring arbejde inden for respektafstanden, henvises til “Pas på ledningerne og livet”, som er udgivet af Dansk Energi.

PÅVISNING

Generelt påvises kabler ikke, der henvises til det udleverede tegningsmateriale. Hvis der er ønske om påvisning, skal det ske ved henvendelse senest 3 arbejdsdage før arbejdet påbegyndes. Påvisning af kabler, vil normalt kun tilbydes mod betaling.
El-stikledninger er privat ejet og placeringen er principlet ukendt og er i visse tilfælde kun antydet med en pil / streg på tegningen. Stikledninger påvises kun mod betaling.

AFBRYDELSE AF 10KV

Generelt afbrydes der ikke for højspændingskabler. I særlige tilfælde kan det dog være nødvendigt at afbryde, eks. vis ved langs gående eller større opgravninger hvor kablerne blotlægges. Aftale om afbrydelse skal ske med 3 dages varsel. Navn og tlf.nr. står på ledningsoplysningen.
Afbrydelse af kabler foretages normalt kun mod betaling.
Ved enhver afbrydelse skal entreprenøren:

  • Oplyse navn og tlf.nr. på en person, der kan kontaktes, såfremt det akut bliver nødvendigt at tage kablet med i drift igen.
  • Oplyse forventet længde af afbrydelsen.
  • Kontakte NOE NET A/S, når afbrydelse af kablet ikke længere er nødvendig.
  • Kontakte NOE NET A/S, inden opdækning af frilagte jernbånds armerede kabler (APB) for besigtigelse. Aftale skal ske med 1 dags varsel.

GENERELT

Det er entreprenøren – og det er enhver, der iværksætter og er ansvarlig for udførsel af arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg, der udfører et gravearbejde, som tillægges ansvaret for graveskader, fordi han forventes, at besidde en erhvervsmæssig kunnen, der gør ham i stand til at undgå graveskader.

Ledningsoplysningerne er kun gyldige, hvis de er hentet via www.ler.dk Ledningsoplysningerne skal forefindes på arbejdsstedet i farvetryk, gyldighed 1 mdr.
Målangivelsen er uforbindende og må kun betragtes som orienterede. DER MÅ IKKE MÅLES PÅ TEGNINGEN.
Ved graveskade/uheld skal driftsvagten ved NOE NET A/S kontaktes med det samme, på tlf.nr.97 42 14 88– døgnvagten.
Kabler må ikke flyttes uden forud gående aftale og skal genindmåles.
Kabel-afmærkningssmateriel (plastprofil eller – bånd, rør, mursten, fliser mv.) skal lægges tilbage, ca. 10 cm over kablet.

BILAG TIL SIKKERHEDSANVISNING FOR ARBEJDE I NÆRHEDEN AF ELFORSYNINGSANLÆG

Download som PDF

Har du spørgsmål?

Vi er her for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Vi vil have danmarks mest tilfredse kunder.

Vi bestræber os på at yde dig den bedst mulige kundeservice og forventer at vende tillbage til dig inden for max 2 arbejds dage.