Overdragelse af driftslederansvar til elinstallatører

Overdragelse af driftslederansvar til elinstallatører

GENEREL TILLADELSE
I forbindelse men arbejde på NOE NET A/S lavspændingsnet giver denne generelle tilladelse jævnfør stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5, kapitel 4.6.2 elinstallatører tilladelse til at udføre følgende opgaver:

  • Udtage og isætte stikledningssikringer
  • Tilslutte og demontere stikledninger i kabelskabe og transformerstationer efter anvisning fra NOE NET A/S


GYLDIGHEDSOMRÅDE

Tilladelsen gælder alle opgaver, der kan forekomme i forbindelse med de specificerede tilladelser.

OPMÆRKNING
Det påhviler den autoriserede elinstallatør, at opmærkningen af stikledningen er korrekt udført holdbart og med entydig tilhørsforhold.

PLOMBERING AF INSTALLATIONEN
Ved besøg hos kunden skal elinstallatøren kontrollere, at installationen er plomberet. Det er vigtigt, at klemmekassen er plomberet. Dette er en forsegling af installationen, der samtidig indikerer, at lægmand ikke har adgang. NOE NET A/S skal altid have besked hvis plomben brydes og det er altid en elinstallatør eller NOE NET A/S, der skal plombere en installation! Installationsmateriel i hovedstrømskredse, der fører umålt strøm, skal placeres bag plomberbart låg eller dæksel og kunne åbnes uden at afbryde spændingen.

ANSVARSFORHOLD
Det er elinstallatørens ansvar at ovennævnte opgaver udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsens (SB) afsnit 5.
Elinstallatøren har ansvaret for sit personales sikkerhed under udførelsen af disse opgaver.
Elinstallatøren har ansvaret for det samlede forløb af arbejdsprocedurer i forbindelse med udførelsen af opgaver, herunder foruden selve arbejdet også etablering af sikkerhedsforanstaltninger før og under samt ophævelse af disse efter arbejdets afslutning.
Det er Elinstallatørens ansvar at sørge for arbejdspladsens afgrænsning og at arbejdet ledes og udføres af sagkyndige personer og at disse er tilstrækkeligt instrueret. Såfremt det er krævet i henhold til SB afsnit 5, kan der være behov for en holdleder.
Det er Elinstallatørens ansvar, at det rigtige værktøj og udrustning er til rådighed for udførelsen af opgaven. Dem som udfører L-AUS skal være instrueret i dette, og i fornødent omfang have gennemgået førstehjælpskursus og årligt geninstrueres.
Det er Elinstallatørens ansvar, at NOE Net A/S underrettes om ulykkestilfælde, som måtte ske under arbejdet.
Det forhold at, Elinstallatøren har opnået autorisation som Elinstallatør, betragtes af NOE Net A/S, som tilstrækkelig dokumentation for en relevant uddannelse og erfaring, der sætter vedkommende i stand til at bemærke risici og undgå de farer, som elektricitet kan medføre.

ERSTATNINGSKRAV
Den autoriserede Elinstallatør har tegnet ansvarsforsikring til dækning af eventuelle erstatningskrav, som måtte blive rejst i forbindelse med arbejdet.

Download som PDF

Har du spørgsmål?

Vi er her for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Vi vil have danmarks mest tilfredse kunder.

Vi bestræber os på at yde dig den bedst mulige kundeservice og forventer at vende tillbage til dig inden for max 2 arbejds dage.