NOE NET A/S persondatapolitik

NOE Net A/S (herefter Netselskabet) indsamler kun nødvendig personoplysninger om dig til udførelse af forretningsmæssige opgaver. Heriblandt til køb og levering af vores ydelse, opfyldelse af dine kundebehov og administration af din relation til os.

Netselskabet ejer distributionsnettet, som transporterer elektricitet frem til kunde, som kunden har købt af en elleverandør ved separat aftale. Netselskabet transporterer også elektricitet fra en elproducent.

Kunden har et aftaleforhold til sit Netselskab vedrørende den tekniske nettilslutning, og kunden er forpligtet til at overholde Netselskabets tilslutningsbestemmelser, som kan findes på Netselskabets hjemmeside.

Tilslutningsbestemmelserne er gældende mellem kunden og Netselskabet fra det tidspunkt, hvor kunden får rådighed over en elinstallation, der er tilsluttet distributionsnettet, eller begynder at aftage eller levere elektricitet gennem Netselskabets distributionsnet.

Såfremt kunden indgår en aftale om tilslutning af en elinstallation til Netselskabets distributionsnet, er tilslutningsbestemmelserne gældende mellem kunden og Netselskabet fra dette tidspunkt.

NOE NET A/S beskytter dine persondata

NOE Net A/S har udfærdiget følgende persondatapolitik i overensstemmelse med EU’s ‘General Data Protection Regulation’ (persondataforordningen), da koncernen tager dine persondata alvorligt. Netselskabet behandler persondata i forbindelse med levering af ydelser, varer og/eller oplysninger. Netselskabet behandler kun oplysninger som du selv har givet. Der indsamles og behandles almindelige oplysninger som:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Email adresse
 • Måler- og installationsnummer
 • Forbrugs- og produktionsdata
 • Afbrudsstatistik

NOE Net A/S videregiver dine personoplysninger i forbindelse med en række behandlinger til databehandlere (underleverandører). Her sikres persondataforordningen og dine rettigheder gennem leverandøraftalen og databehandleraftale.

Formål og retsgrundlag for behandlingen

Formålet med behandlingen af kundens personoplysninger tager udgangspunkt i kerneydelsen af distribution af elektricitet. Det indeholder opgaver såsom: 

 • Måling af forbrug og produktion af elektricitet
 • Administration af nytilslutninger og ændring af eksisterende tilslutninger, herunder fakturering og afregning af tilslutningsbidrag
 • Afhjælpning af afbrydelser af elforsyning
 • Optimering af drift/sikring af leverings- og forsyningssikkerhed

Behandlingen af personoplysninger sker efter følgende lovgivning:

 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale (Tilslutningsbestemmelserne), som kunden er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6
 • At kunden eventuelt har samtykket til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 7, stk. 2, litra a i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, som den dataansvarlige har fået pålagt, jf. artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6
 • At behandlingen ud fra hensynet til optimering af drift og leverings- og forsyningssikkerhed efter en interesseafvejning går forud for kundens grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen (den såkaldte interesseafvejningsregel)
 • At behandlingen er nødvendig for at beskytte kunden eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c i persondataforordningen
 • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen

Videregivelse af oplysninger

NOE Net A/S videregiver kun personoplysninger såfremt de er forpligtet til det gennem relevant lovgivning til relevant part herunder offentlig myndigheder. Personoplysninger bliver videregivet til følgende kategorier af modtagere:

 • Datahubben: Der videregives målepunktsrelateret data, som f.eks. målepunktsadresse samt aftagenummer m.v., idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet
 • Kommuner; Får Netselskabet kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger Netselskabet for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service
 • Politiet: Får Netselskabet kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger Netselskabet for, at politiet underettes herom
 • Elleverandører: I sager om afbrydelse af elforsyninger videregives personoplysninger i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem elleverandøren og Netselskabet.

Sletteproces og anonymisering

Netselskabet opbevarer ikke personoplysninger længere tid end nødvendigt for at opfylde de købte ydelser. Det vil sige at Netselskabet som udgangspunkt opbevarer dine oplysninger så længe, du er kunde og i en rimelig periode herefter. Det skyldes hovedsageligt dokumentationskrav jævnfør elforsyningsloven samt bogføringsloven.

Efter den givne periode vil dine personoplysninger blive slettet/anonymiseret medmindre der foreligger en retslig tvist, at kunden har udeståender hos Netselskabet eller gennem anden saglig grund til opbevaring.

Dine rettigheder

Som registeret har du følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt
  • Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
 • Ret til berigtigelse
  • Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet 
 • Ret til sletning eller “retten til at blive glemt”
  • Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
 • Ret til begrænsning af behandling
  • Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
 • Ret til dataportabilitet
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
 • Ret til indsigelse
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på behandling, herunder profilering

Du kan til enhver tid anmode om at få slettet dine data. Såfremt du føler dig uretmæssigt behandlet, så kan du altid rette henvendelse på Datatilsynet for råd og vejledning.

Opdateringer

Netselskabet reviderer udstukket retningslinjer på årlig basis og udfører ligeledes stikprøvekontroller for at sikre at arbejdsprocedurerne bliver overholdt.

Ligeledes følges udviklingen på lovgivningen tæt og enhver opdatering på området med relevans for Netselskabet vil blive taget til efterretning og implementeret, så virksomheden altid er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende udgave af relevant lovgivning.

Kontakt

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller vil du indgive en klage i den forbindelse, kan du kontakte NOE Net A/S på tlf. 96 11 10 00. Hvis du vil klage over behandlingen, kan du udfylde Datatilsynets klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

Første gang du ankommer til NOE.dk, informerer vi om, at NOE.dk bruger cookies. Cookies får sitet til at fungere og bruges til at indsamle statistik, så vi kan forbedre din brugeroplevelse. Vi bruger også cookies til at personalisere sitet, så det bliver relevant for dig.

Hvad er en cookie?

Første gang du ankommer til NOE.dk, informerer vi om, at NOE.dk bruger cookies. Cookies får sitet til at fungere og bruges til at indsamle statistik, så vi kan forbedre din brugeroplevelse. Vi bruger også cookies til at personalisere sitet, så det bliver relevant for dig.

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes lokalt på din computer. En cookie bruges til at genkende din computer og til at forbedre brugervenligheden af en side ved at huske de valg, du har foretaget på siden.

Cookies kan eksempelvis bruges til at huske, hvad du har lagt i en indkøbskurv, eller at du er logget ind. Cookies bruges også til at se, hvordan du har bevæget dig rundt på siderne, så vi kan optimere indholdet, så det bliver lettere for dig at finde rundt på sitet.

En cookie kan ikke indeholde virus og giver ikke adgang til oplysninger, der bruges til at spore din identitet.

Cookies kan have forskellige ‘udløbsdatoer’. Visse cookies bliver slettet, når du lukker for din internet-browser, mens andre bliver gemt i flere år.

Hvad bruger NOE.dk cookies til?

På NOE.dk bruges cookies til tre hovedformål:

 • Funktionelle cookies
 • Cookies til analyseformål
 • Cookies til markedsføring

Funktionelle cookies

Funktionelle cookies bruges til at registrere oplysninger om dit besøg, som er relevant for funktionaliteten på NOE.dk. Det kan eksempelvis være, om du er logget ind, eller om du har lagt varer i indkøbskurven. De fleste funktionelle cookies på NOE.dk er lavet specifikt til at virke på vores site, men der sættes også funktionelle cookies af 3. part – f.eks. youtube.com, når der er videoer på sider, eller addthis.com, som du kan bruge til at dele en artikel med andre.

Cookies til analyseformål

Cookies til analyseformål indsamler på overordnet niveau information om din vej gennem NOE.dk. De analytiske cookies på NOE.dk er lavet specifikt til at virke på vores site. NOE.dk bruger forskellige analysesystemer på forskellige dele af sitet. Vi anvender Google Analytics til at indsamle data forskellige steder på NOE.dk

Cookies til markedsføring

Med viden om brugernes nuværende kundeforhold med NOE, de besøgendes færden på NOE.dk, anvendte NOE-tjenester osv., prøver vi at gøre vores hjemmeside så relevant for den enkelte bruger som muligt.
NOE.dk benytter også cookies fra Adform for at effektmåle annoncering og vise mere relevante annoncer. Adform registrerer ingen personlige oplysninger på sitet, og data er anonymt.
Ved hjælp af cookies er det muligt at frekvensstyre annoncer på baggrund af aktivitet, se brugeradfærd på sitet ift. onlineannonceringen, lagre information om produktinteresse for mere relevant annoncering og målrette annoncer til udvalgte segmenter.

Sådan slipper du for cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du slette eller blokere dem. Nedenfor er vejledninger til, hvordan man håndterer cookies i de mest populære browsere: