Uddrag af stærkstrømsbekendtgørelsen

Uddrag af stærkstrømsbekendtgørelsen

Kapitel 3
Definitioner og ordforklaringer

3.2.1 Sagkyndig person
Person med relevant uddannelse og erfaring, som sætter ham eller hende i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre.

3.2.2 Instrueret person
Person, der af en sagkyndig person er tilstrækkeligt informeret eller overvåget, så han eller hun er i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre.

3.2.3 Lægmand
Person, der hverken er sagkyndig eller instrueret.

Kapitel 5

Standardopgaver

5.1 Almindeligt
Standardopgaver er kortvarige opgaver, der ofte gentages, under drift af et elforsyningsanlæg, herunder arbejdsprocedurer i anlægget.
Som standardopgaver ved drift af elforsyningsanlæg regnes følgende opgaver: Kobling, måling, afprøvning, inspektion, kontrol af spændingsløs tilstand, jording og kortslutning samt opsætning og nedtagning af advarselsmarkering, afspærring og afskærmning under arbejdsprocedurer i højspændingsanlæg.

5.2.3 Kobling af strøm
Til kobling af strøm (kobling under belastning) skal der anvendes effektafbrydere, lastafbrydere eller lastadskillere. Ved indkobling af strømkredse, hvor der er risiko for kortslutning, skal disse koblingsapparater endvidere være dimensioneret til at kunne slutte den største kortslutningsstrøm, der kan forekomme på anbringelsesstedet.
Kortslutning må påregnes at kunne forekomme i følgende tilfælde:

  • Ved indkobling for at lokalisere kortslutning eller jordfejl.
  • Ved indkobling efter automatisk udkobling eller udskiftning af overbrændte sikringer, medmindre årsagen til udkoblingen eller sikringsoverbrændingen er fundet og fjernet.


Undtagelser:

  • Til nævnte opgaver kan der også anvendes adskillere eller skillesteder, såfremt de er egnede dertil under de foreliggende driftsforhold (f.eks lav belastning), eller de er anbragt således, at ingen udsættes for fare ved en eventuel lysbue.
  • I lavspændingsanlæg kan kobling af strøm endvidere ske ved udtagning og isætning af sikringer, når sikringsstørrelsen er højst 315 A ved almindelige afgange og 100 A ved afgange med kondensatorbatterier.


5.2.8 Udtagning og isætning af lavspændingssikringer

5.2.8.1
Udtagning og isætning af knivsikringer under spænding må kun ske ved hjælp af et dertil konstrueret, eventuelt i anlægget indbygget isolerende betjeningsgreb.

  • Note Man skal her være opmærksom på, at forkerte sikringsgreb kan forårsage kortslutning mellem faser eller mellem fase og nul.

Der skal endvidere altid anvendes en sådan personlig beskyttelsesudrustning, at den, der udtager eller isætter sikringerne, ikke udsættes for fare ved en eventuel lysbue.

5.2.8.2
Ved udtagning og sætning af mastesikringer skal det ved fornøden brug af personlig beskyttelsesudrustning, herunder isolerende handsker og langærmet beklædning, sikres, at ingen kommer i direkte berøring med spændingsførende anlægsdele.
Såfremt det skønnes, at udtagningen og isætningen skal ske under omstændigheder, hvor det ikke er betryggende, at opgaven udføres af én person, skal opgaven udføres af to personer, som begge skal være til stede under hele opgavens udførelse.
Note Når der er flere ledninger i masten end i det normale tilfælde (én gennemgående forsyningsledning og én stikledningsafgrening), skal opgaven altid udføres af to personer.

5.2.9 Indkobling efter sikringsudskiftning
Ved indkobling efter udskiftning af overbrændte sikringer uden forudgående undersøgelse af årsagen til sikringsoverbrændingen gælder bestemmelserne for kobling af strøm i 5.2.3.
Sker der straks igen en sikringsoverbrænding, må ny sikringsudskiftning og genindkobling ikke finde sted, før årsagen til sikringsoverbrændingen er fundet og fjernet.

5.3 Måling

5.3.1
Ved måling forstås alle aktiviteter til måling af fysiske data i anlæggene, som udføres ved hjælp af transportable måleinstrumenter. Målinger skal udføres af sagkyndige eller instruerede personer, eller af lægmænd under opsyn af en sagkyndig person.

5.3.2
Måling skal udføres ved hjælp af egnede instrumenter. Disse instrumenter skal afprøves før brugen og om nødvendigt også efter brugen.

5.3.3
Målinger, hvor der er fare for at komme inden for farezonen, skal udføres af en sagkyndig person og målingen udføres som en arbejdsopgave efter bestemmelserne i Kapitel 6.
Kontrol af spændingsløs tilstand skal udføres efter bestemmelserne i 5.6 og 5.7.

5.6 Kontrol af spændingsløs tilstand i lavspændingsanlæg

5.6.1
Kontrol af, at en anlægsdel er uden driftsspænding, skal ske på én af følgende måder:

  • Med to-polet spændingsviser eller to-polet måleinstrument efter bestemmelserne i 5.6.2
  • Ved fra kontrolstedet at kunne se en fuldstændig frakobling af anlægsdelen.


5.6.2

Før kontrol med spændingsviser eller måleinstrument skal det kontrolleres, at prøvepindene er forsynet med ubeskadiget isolation helt ud til spidserne, således at man ikke kommer til at etablere kortslutning med disse.
Er det nødvendigt at afisolere et kabel for at kontrollere kablets spændingstilstand med en spændingsviser eller et måleinstrument, skal afisoleringen ske på en sådan måde, at man hverken etablerer kortslutning mellem lederne, eller kommer i direkte berøring med dem.

5.6.3
Hvor der er mulighed for at forveksle et lavspændingskabel med et højspændingskabel, fx i en udgravning, hvor der ligger flere kabler, skal kontrol af spændingsløs tilstand altid ske ved brug af kabelskydeudstyr eller hydraulisk kabelsaks efter de bestemmelser, der gælder herfor i 5.7.4.

Har du spørgsmål?

Vi er her for at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Vi vil have danmarks mest tilfredse kunder.

Vi bestræber os på at yde dig den bedst mulige kundeservice og forventer at vende tillbage til dig inden for max 2 arbejds dage.